جمیله خرازی- تحصیل زنان در افغانستان

جمیله خرازی: شرایط تحصیل زنان در افغانستان

حتی پس إز سقوط حکومت طالبان در کشور افغانستان در سال ٢٠٠٢ ،این کشور در ردهء پنجم إز لحاظ درصد افت تحصیلی در جهات قرار دارد. بیش إز نیمی إز مدارس این کشور به دلیل پایین بودن شرایط استاندارد تحصیلی و همىنطور نرسیدن تعداد دانش اموزان به حد نصاب، منحل می شوند. نیمی از اموزگاران حتی از تحصیلات متوسطه برخوردار نیستند.کتب اموزشی کمیاب است و دانش اموزان دسترسی کافی به اینگونه کتب ندارند.

 

بیشتر بخوانید