جمیله خرازی و پشت پرده بنیاد توس: تاریخ رقص در ایران

تاریخ رقص در ایران
هدف بنیاد توس تنها پیشرفت و معرفی هنرها و فرهنگ ایران نیست. در حقیقت، هدف اصلی این بنیاد بر نشان دادن ایران و ایرانی به عنوان ملتی  دوستدار صلح و انسانیت میباشد.
موسس بیناد توس بانو جمیله خرازی رویدادهای مختلفی را طی سالها جهت یادآوری و تقدیر از هنرمندان معاصر ترتیب داده است. همچنین دانش آموزان ممتاز را به دانشگاههای آمریکایی فرستاده و برای آنها کمک هزینه های تحصیلی بدون بازگشت فراهم کرد.

بیشتر بخوانید

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Facebook