مصاحبه با شوشما: زن در تمرکز

پیامی به همه فرزندان خدا

همه ما باید با هم متحد شوند تا علیه سوء استفاده، حقوقی و بی عدالتی علیه زنان در هند مقاومت کنند.

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Facebook