Skip to main content

درباره جمیله خرازی

لیدی جمیله خرازی، موسس ومدیرعامل بنیاد توس٬ پشتیبان هنر و فرهنگ، و مدافع حقوق بشرسرمایه داری موفق است. وی بالرین وخواننده کلاسیک است و برنامه های مختلفى در اروپا٬آمریکا و خاورمیانه به روی صحنه آورده است و درزمینه تجارت در شرکت ها و تراست های متعددی ایجاد کرده است و با شرکت های زیادی به سمت مشاور فعالیت دارد. لیدی خرازی سال ها در ریاست بیناد جمیل خرازی به فعالیت های در آسیا و خاورمیانه درزمینه کمک رسانى به کودکان آسیب دیده در جنگ و یا هنرمندانی که بر اثرکهولت احتیاج به پرداخت هزینه ای پزشکی داشته و یا برای تولید آثارشان به این بنیاد مراجعه می کنند کمک می کند و تکفل مالی هزینه های تحصیلى تعدادی از دانشجویان آسیایى و آفریقایى را در دانشگاه های غربى به عهده گرفته است.

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Facebook